Hội mã số mã vạch Việt Nam

Lịch sử phát triển:
Hội mã số mã vạch Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 1345 /QĐ-BNV ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Tên gọi: Hội Mã số Mã vạch Việt nam.
Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Association for Numbering and Barcoding.
Tên viết tắt: Vina-code
Tôn chỉ, mục đích:
1. Hội Mã số Mã vạch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức, và các nhà khoa học kỹ thuật, kinh tế, quản lý, đào tạo, giảng dạy (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân), có quan tâm đến hoạt động và phát triển công nghệ mã số mã vạch áp dụng cho sản phẩm hàng hoá ở Việt Nam.
2. Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết các tổ chức và cá nhân quan tâm đến công nghệ mã số mã vạch để áp dụng trên sản phẩm và hàng hoá nhằm mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng;tham gia quan hệ hợp tác, hội nhập với các tổ chức cùng lĩnh vực trong khu vực và thế giới vì lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng
Nguyên tắc và phạm vi hoạt động :
1. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chủ về tài chính.
2. Hội hoạt động theo luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vệt Nam
3. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.
4. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở Hội đóng tại Hà nội.
Nhiệm vụ của Hội :
1. Tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mã số mã vạch sản phẩm để trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác giúp đỡ nhau trong việc ứng dụng công nghệ này vào sản xuất và kinh doanh.
2. Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ mã số mã vạch sản phẩm để phân định các sản phẩm, dịch vụ, địa điểm và các lĩnh vực khác dựa trên các tiêu chuẩn và qui định quốc tế để ứng dụng trong tự động hoá các khâu quản lý sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá và dịch vụ trong các ngành kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội viên và của nền kinh tế nói chung.
3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công nghệ mã số mã vạch.
4. Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các văn bản pháp luật của Nhà nước, các qui định của cơ quan quản lý nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ mã số mã vạch sản phẩm.
5. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mã số mã vạch để áp dụng trong sản xuất kinh doanh sản phẩm. Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng những tiến bộ về kỹ thuật mã số mã vạch để phát triển kinh doanh và hội nhập quốc tế.
6. Tổ chức huấn luyện đào tạo về công nghệ mã số mã vạch, phổ biến qui định kỹ thuật có liên quan tới mã số mã vạch để các hội viên tự nguyện áp dụng theo hướng hội nhập quốc tế.
7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mã số mã vạch sản phẩm theo quy định của pháp luật.
8. Đảm bảo hoạt động của Hội đúng Điều lệ và pháp luật qui định.
9. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên.
10. Quản lý Hội viên theo quy định của Điều lệ.
Quyền hạn của Hội.
1. Đại diện cho các Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan và tổ chức liên quan đến lĩnh vực áp dụng mã số mã vạch sản phẩm ở Việt nam.
2. Hội được tham gia diễn đàn, hội thảo các hoạt động về mã số mã vạch, được gia nhập làm thành viên các tổ chức nghề nghiệp trong nước, khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.
3.Tổ chức xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tập san, bản tin, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác để phục vụ cho hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
4. Được nhận tài trợ và ủng hộ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
5. Được kết nạp hội viên vào hội và khai trừ hội viên ra khỏi Hội.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>