Hồ sơ đăng ký gồm

1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản)

Mẫu đăng ký xem tại đây : Bảng đăng ký MSMV mẫu

Hướng dẫn ghi thông tin xem tại đây : Hướng dẫn kê khai hồ sơ

2. Bản sao “Giấy phép kinh doanh” hay “Quyết định thành lập” (02 bản).

Lưu ý - Cần bản phô tô công chứng – trong trường hợp doanh nghiệp chưa có con dấu pháp nhân.

3. Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

Mẫu đăng ký danh mục sản phẩm xem tại đây: Bảng danh mục sản phẩm

4. Giấy ủy quyền cho Hội mã số mã vạch Việt Nam ( 02 bản ).

Mẫu giấy ủy quyền xem tại đây : Giấy ủy quyền1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>