Tên gọi, tôn chỉ, mục đích

 

Hội mã số mã vạch việt nam


Điều 1. Tên gọi: Hội Mã số Mã vạch Việt nam.
Tên giao dịch quốc tế là: Vietnam Association for Numbering and Barcoding.
Tên viết tắt: Vina-code.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
1. Hội Mã số Mã vạch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức, và các nhà khoa học kỹ thuật, kinh tế, quản lý, đào tạo, giảng dạy (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân), có quan tâm đến hoạt động và phát triển công nghệ mã số mã vạch áp dụng cho sản phẩm hàng hoá ở Việt Nam.
2. Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết các tổ chức và cá nhân quan tâm đến công nghệ mã số mã vạch để áp dụng trên sản phẩm và hàng hoá nhằm mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng;tham gia quan hệ hợp tác, hội nhập với các tổ chức cùng lĩnh vực trong khu vực và thế giới vì lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Điều 3. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động
1. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chủ về tài chính.
2. Hội hoạt động theo luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vệt Nam
3. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.
4. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở Hội đóng tại Hà nội.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>