Đăng ký mã số mã vạch

Hồ sơ đăng ký gồm

1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản) Mẫu đăng ký xem tại đây : Bảng đăng ký MSMV mẫu Hướng dẫn ghi thông tin xem tại đây : Hướng… (Read more)

Các bước để thực hiện việc áp dụng mã số mã vạch

Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1 ________________________________________ Trước khi có thể bắt đầu sử dụng mã vạch, công ty phải tạo các mã số để sau đó mã hóa thành vạch. Những mã số này được… (Read more)

Thủ tục đăng ký

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”, Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui… (Read more)